ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

  • Име на проекта: „Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна”
  • Възложител: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
  • Изпълнител: Интегрирани библиотечни системи ООД (със съдружници Лирекс БГ ООД, Ти Ес Инженеринг ООД и Индекс България ООД)
  • Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 12.09.2012 – 12.01.2013г.
  • Бюджет на проекта (финансови, технологични, кадрови ресурси): 999 939 лв. без ДДС.

Медицинският университет (МУ) „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна, е държавно висше училище за подготовка на кадри в областта на висшето образование – “Здравеопазване” за придобиване на образователно-квалификационни степени “магистър”, “бакалавър” и “професионален бакалавър”. Сред предизвикателствата пред висшите учебни заведения са осигуряване и гарантиране на свободен достъп до знанията и научните ресурси, съхранявани в библиотеките, тяхното опазване, модернизиране, развитие в нови направления. Наред с това пред университетските библиотеки стоят изискванията постоянно да подобряват качеството на обслужване на своите читатели, да предоставят услуги на европейско ниво, да осигуряват възможно най-улеснен и всеобхватен достъп до ресурсите си, в това число и за хора с увреждания.“

продължава в: Computerworld.bg