Етикет "ОПРЧР"

Проект на НБУ подпомага пазарната реализация на ИТ студенти

По инициативата са актуализирани учебните планове и програми на Департамеинт „Информатика“ в НБУ, за да бъдат синхронизирани с нуждите на бизнеса. Студентите са натрупали безценен опит от работата си по проекти в среда, близка до реалната.

150 безработни – обучени на ИТ и мотивационни умения по проект

150 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в 7 града в страната са обучени за професия „Оператор на компютър“ в резултат на успешно изпълнения от „Информационно обслужване“ проект.

ЧПГ по МКГДА ще прави ИКТ образователен парк

Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация ще изгради 2 виртуални и 1 реална лаборатории за нови знания, умения и компетентности по ИКT чрез проект по ОПРЧР.

Alcatel-Lucent и Raven Consulting обучиха 1041 свои служители

Проектът на стойност за 240 хил. лв. е за повишаване професионалните умения и компетентности на 1041 служители в двете организации и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

ВТУ изпълнява технологични проекти по ОП “Човешки ресурси”

Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков” с партньор “Метрополитен” ЕАД – София са бенефициенти по проект „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков”, чрез подкрепа за развитието  на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет на България. Стойността на

Информационната система за оценка на компетенциите вече работи

MyCompetence ще подпомага подбора и развитието на човешките ресурси, както и прогнозирането на нуждите на пазара на труда от работна сила с определена квалификация, умения и компетенции.