Близо 200 проектни предложения от общини, които кандидатстват сами или в партньорство с други общински администрации, са подадени по новата процедура за общинските администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК). Това представлява над 75% от всички възможни кандидати по процедурата. Целта на процедурата е повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната.

Крайният срок за кандидатстване изтече в 17.30 ч. на 16 ноември. Общият бюджет по процедурата е 20 млн. лв., като беше определен минимален праг за допустимост на проектите от 20 хил. лв. и максимален праг за допустимост на проектите от 90 хил. лв., за да бъдат финансирани по-голям брой, но не толкова големи проекти, които да се изпълняват при максимално облекчен режим без процедури по ЗОП. Процедурата е ключова в рамките на Индикативната годишна работна програма за 2012 г.

продължава в: Computerworld.bg