По време на двудневната международна среща по проблемите на компетенциите на работната сила, която се  проведе на 1 и 2 ноември в София, изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев представи напредъка по проекта за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите.

„Амбицията на БСК е в периода 2014-2020 г. да надгради изпълнявания към момента проект, като обогати информационната система за оценка на компетенциите с нови секторни модели, нови анализи и нови ключови длъжности, както и да интегрира системата към други действащи системи в областта на човешките ресурси на национално и европейско ниво“, посочи Данев.

В рамките на проекта към момента са изградени 10 регионални центъра за оценка на компетенциите и 17 секторни консултативни съвета, като до края на годината общият им брой ще достигне 20. Разработени са 17 секторни компетентностни модела (професионални стандарти), включващи 205 ключови длъжности с описани 1800 компетенции и 9000 поведенчески модела. През обучение са минали над 2000 специалисти по управление на човешки ресурси и 400 оценители на компетенции. Разработени са методически ръководства, анализи и проучвания, инструмента за електронно обучение и тестване на умения и компетенции.

Целта на информационната система за оценка на компетенциите е да повиши адаптивността, ефективността и балансирането на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез оценяване на знанията и уменията на работната сила на браншово и регионално ниво.

продължава в: CIO.bg