Започна изпълнението на проект “Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ”, съобщиха от Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет (СУ) “Св. Климент Охридски”. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Финансовата помощ е в размер на 588 483,50 лв. Началото на проекта е 4 октомври 2012 г., а продължителността е 24 месеца.

Проектът ще предостави възможност на докторантите, постдокторатите и младите учени от ФМИ да повишат своята квалификация, работейки съвместно с български и чужди експерти. Ще бъдат създадени съвременни курсове за обучение на целевата група в областта на математиката и информатиката. Бенефициентите на ФМИ ще бъдат включени в  проекти на бизнеса с цел прилагане на научните резултати в практиката.

продължава в: Computerworld.bg