Министър-председателят Бойко Борисов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, връчиха 39 договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.“ по схеми „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“.

39-те договора бяха връчени на висши училища, научни институти на стойност над 22 млн.лева европейски средства, като до края на месец октомври, ще бъдат сключени договорите за още 14 млн.лв.

По схема „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ бяха връчени договори на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Факултет по библиотекознание и културно наследство чрез УНИБИТ, Аграрен университет – Пловдив, Университет за национално и световно стопанство, Военна академия „Г.С.Раковски“, Медицински университет – Плевен, Тракийски университет, Технически университет – Варна, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Медицински университет – Пловдив, Национална музикална академия „Проф. П.Владигеров“, Лесотехнически университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Национална спортна академия „В.Левски“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Технически университет – Габрово, Университет по хранителни технологии – Пловдив и Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“. Общият бюджет на схемата е 30 000 000 лв., като общо одобрените проекти на висши училища и факултети са 50. Първите 26 договора са на обща стойност 16 190 069 лв. и бяха връчени на 15 октомври. Останалите 24 договора ще бъдат сключени до края на октомври месец. Всеки от одобрените проекти ще получи финансиране в размер на до 800 000 лв. за развитие на електронни форми на обучение във висшето образование.

По схема „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ – фаза 3, договори бяха връчени на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, Институт по обща и неорганична химия, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, Институт по физикохимия – БАН, Химико-технологичен и металургичен университет – София, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Институт по системно инженерство и роботика – БАН, Институт по астрономия на БАН с НАО, Институт по животновъдни науки – Костинброд и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Общият бюджет на схемата е 14 111 649 лв., като общият брой одобрени проекти на висши училища и научни институти е 29. През месец март тази година бяха връчени първите 16 договора по тази схема, а на 15 октомри бяха връчени новите 13 договора на обща стойност 6 133 277 лв. По тази схема всеки един от включените в проектите докторанти или млади учени има възможност да се възползва от финансиране в размер на до 20 000 лв., като целта е да се повиши качеството на научните разработки и да се подобрят условията на работа.